Kết Quả

Để sử dụng tính năng này, vui lòng nhấn chọn nút "Chọn (Images), sau đó chọn hình ảnh cần nhận diện."

Sau đó nhấn giữ chuột để tạo vùng cần nhận dạng, nếu không tạo vùng thì sẽ nhận diện toàn bộ.

Chọn ngôn ngữ cần nhận dạng, nếu muốn xóa vùng nhận dạng thì nhấn nút "Xóa Vùng"