Quản lý thành phần
ID Tên Loại Dữ liệu mẫu Hiện/Ẩn
Thiết kế
Dữ liệu
ID